Instrument
Ensembles
Genres
Komponistar
Utøvere

Noter $14.95

Original

The Worshiping Church. A Hymnal. Choir sheet music.

Oversettelse

Tilbe kirke. En salmebok. Choir noter.

Original

The Worshiping Church. A Hymnal for congregation. This edition. Pew edition. blue. Collection. Sacred, Worshipping, General. Hymnal. Published by Hope Publishing Company. HP.1581. The hymnal entitled THE WORSHIPING CHURCH is the product of six years of work by a committee of well-known church musicians and educators under the leadership of Dr. Donald P. Hustad. The book contains 700 musical selections, 67 Scripture passages, 35 worship acts. calls to worship, litanies. for congregational participation, as well as complete indexes. THE WORSHIPING CHURCH sets a new standard of beauty, readability and durability. New engravings provide larger and easier to read type than ever before. Graphics include beautiful "divider pages" that help define the types of hymns in each section. Some texts appear as poems which may be either read or sung in worship. LOOSE-LEAF EDITION - A loose-leaf, flat opening edition of THE WORSHIPING CHURCH is offered for organists, pianists and choir directors in a durable seven-ring binder. This special edition is available in red only. The loose-leaf-edition may not be specially imprinted with the church name on the outside cover. CONCORDANCE - This book is a great help for any user, enabling one to find a hymn from a single, important word. Paper back only. HANDBELL ACCOMPANIMENT FOR THE WORSHIPING CHURCH -. for three octave of bells. Contains 47 settings of hymn tunes. These settings appear under the tune name and can be used with over 70 hymns in the hymnal. BRASS ACCOMPANIMENT FOR THE WORSHIPING CHURCH -. for two trumpets, and two trombones. Contains 58 settings of hymn tunes. These settings appear under the tune names and can be used with over 100 hymns in the hymnal. KEYBOARD ACCOMPANIMENT AND CONDUCTOR's GUIDE FOR THE WORSHIPING CHURCH -. for organ, piano and synthesizer keyboard instruments. This volume includes introductions. intonations. , interludes, hymnal harmonizations, and re-harmonizations for use with the hymns. It also supplies an index of all the materials in the three accompaniment books and provides directions and cues in compositions in which optional brass, and handbells may be added to keyboards in a full arrangement. WORSHIP LEADER's EDITION - A most valuable resource for pastors and ministers of music, this 9" x 9" hard-bound edition contains the complete hymnal PLUS a brief analysis of each hymn with interesting details concerning the writing of words and music, a poetic. scriptural. theological analysis of each hymn, and performance suggestions.

Oversettelse

Tilbe kirke. En salmebok for menigheten. Denne utgaven. Pew utgave. blå. Innsamling. Sacred, Tilber, Generelt. Salmebok. Publisert av Håp Publishing. HP.1581. Salmeboken rett tilbe kirken er et produkt av seks år med arbeid av en komité bestående av kjente kirkemusikere og pedagoger under ledelse av Dr. Donald P. Hustad. Boken inneholder 700 musikalske valgene, 67 skriftsteder, 35 gudstjenester handlinger. samtaler til tilbedelse, litanies. for menighets deltakelse, samt komplette indekser. Tilbe KIRKE setter en ny standard for skjønnhet, lesbarhet og holdbarhet. Nye graveringer gir større og lettere å lese type enn noen gang før. Grafikk inkluderer vakre "skillelinje sider" som bidrar til å definere hvilke typer salmer i hver seksjon. Noen tekster vises som dikt som kan være enten lest eller sunget i tilbedelse. Løsblad EDITION - En løs-blad, flat åpning utgave av tilbe KIRKE tilbys for organister, pianister og kordirigenter i en holdbar syv ringperm. Denne spesialutgaven er tilgjengelig i rødt bare. Den løsblad-utgaven kan ikke være spesielt trykt med menighetens navn på utsiden dekselet. Konkordans - Denne boken er en stor hjelp for alle brukere, slik at en kan finne en salme fra et enkelt, viktig ord. Papir tilbake bare. Handbell akkompagnement for tilbe KIRKE -. for tre oktav av klokkene. Inneholder 47 innstillinger av salmer. Disse innstillingene vises under melodi navn og kan brukes med over 70 salmer i salmeboken. BRASS akkompagnement for tilbe KIRKE -. for to trompeter og to tromboner. Inneholder 58 innstillinger av salmer. Disse innstillingene vises under slåttenavn og kan brukes med over 100 salmer i salmeboken. TASTATUR AKKOMPAGNEMENT og dirigent håndboken for å tilbe KIRKE -. for orgel, piano og synthesizer tangentinstrumenter. Dette volumet inneholder introduksjoner. intonations. , Mellomspill, salmebok harmonizations, og re-harmonizations for bruk med salmene. Det leverer også en indeks over alle materialene i de tre akkompagnement bøker og gir veiledning og pekepinner i komposisjoner der valgfri messing og håndbjeller kan legges til tastaturer i full ordning. Lovsangsleder er EDITION - En mest verdifulle ressurs for pastorer og forkynnere av musikk, inneholder dette 9 "x 9" hard-innbundet utgave hele salmeboken PLUS en kort analyse av hver salme med interessante detaljer vedrørende skriving av ord og musikk, en poetisk. Skriften. teologisk analyse av hver salme, og ytelsesforslag.